Aclam Records Cookies

POLÍTICA DE COOKIES

Des d’ACLAM RECORDS volem informar-li que la nostra pàgina web utilitza cookies per mesurar i analitzar la navegació dels nostres usuaris.
Les cookies són uns arxius que s’instal·len a l’equip des d’on accedeixes a la nostra web amb les finalitats que es descriuen en aquesta pàgina.
L’aplicació que utilitzem per obtenir informació de la navegació, mesurar i analitzar la audiència és:

Google Analytics:  www.google.com/analytics/

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per Google i ens presta el servei de quantificar i analitzar l’audiència de les nostres pàgines. Així mateix, Google pot  utilitzar aquestes dades per millorar els seus propis serveis i per oferir serveis a  d’altres empreses. Pots conèixer aquestes i altres utilitats des dels enllaços indicats.

Aquesta eina no obté dades sobre el teu nom o cognoms ni la teva adreça postal des d’on et connectes. La informació que obté està relacionada amb el número de pàgines visitades, l’idioma, xarxa social en la que es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la que està assignada la direcció IP des d’on accedeixes, el número de nous usuaris, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador i l’operador o tipus de terminal des d’on es realitza la visita.

Aquest informació la utilitzem per millorar les nostres pàgines, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que ens visiten adaptant-nos per exemple als navegadors o terminals que més s’utilitzen.

Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip pots fer-ho per mitjà de la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el teu ordinador.

Per exemple pots trobar informació sobre com fer-ho en el cas que facis servir com a navegador:

Si vols més informació sobre quin ús fem de les cookies, ens pots enviar un e-mail a records@aclam.cat

 

POLÍTICA DE COOKIES

Desde ACLAM RECORDS queremos informarle que nuestra página web utiliza cookies para medir y analizar la navegación de nuestros usuarios.
Las cookies son un archivo que se instala en el equipo desde donde accedes a nuestra web con las finalidades que se describen  en esta página.
La aplicación que utilizamos para obtener información de la navegación , medir y analizar la audiencia es:

Google Analytics  www.google.com/analytics/

Esta aplicación ha sido desarrollada por Google y nos presta el servicio de cuantificar y analizar la audiencia de nuestra páginas. Así mismo, Google puede utilizar estos datos para mejorar sus propios servicios  y para ofrecer servicio a otras empresas. Puedes conocer estas y otras utilidades desde los enlaces indicados.

Esta herramienta no obtiene datos sobre tu nombre o apellidos ni la dirección postal desde donde te conectas. La información que obtiene está relacionada con el número de páginas visitadas, el idioma, red social en la que se publican nuestras noticias, la ciudad en la que está asignada la dirección IP desde donde accedes, el nombre de nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visitas, el navegador y el operador o tipo de terminal desde donde se realiza la visita.

Esta información la utilizamos para mejorar nuestras páginas, detectar nuevas necesidades y valorar las mejores a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visiten  adaptándonos por ejemplo a los navegadores o terminales que más se utilicen.

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo por medio de la configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador.

Por ejemplo, puedes encontrar información sobre como hacerlo en el caso de que utilices como navegador:

Si quieres más información sobre que uso hacemos de las cookies, nos puede enviar un e-mail a records@aclam.cat

 

COOKIES POLICY

ACLAM RECORDS wishes to inform you that our website uses cookies to measure and analyse our users’ browsing habits.
Cookies are files that are downloaded onto your computer when you visit a website in order to describe you to this website.
The application that we use to obtain browsing information, and to measure and analyse our users is:
Google Analytics  www.google.com/analytics/

This application has been developed by Google to quantify and analyse the visitors to our page. Google can then use this information to improve their own services and to offer services to other companies. Follow the links indicated to get information on these and other uses.

This tool does not collect information on your name, surname, or the postal address from which you are browsing. It collects information related to the number of pages visited, the language used, the social networks on which our news is published, the city of your IP address, the number of new users, the frequency and repetition of visits, the duration of the visit, the browser used, and the operator or type of terminal used for browsing.

We use this information to improve our website, to find out what people need, and to assess the improvements to be made with the ultimate goal of providing a better service to our users, by adapting to the browser and terminal that are most often used, for example.

You can allow, enable, block or delete cookies installed on your computer by changing the configuration of your browser.
You can find information on how to do this for each browser by following these links:

If you would like more information on what we do with cookies you can email records@aclam.cat.

 

© 2014 Aclam Records. Todos los derechos reservados.